logo
Obchodná akadémia Partizánske
Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske
O škole
Štúdium
Zoznamy
Prijímacie skúšky


Charakteristika študijného odboru
Študijný odbor 6317 6 - obchodná akadémia je štvorročné denné štúdium pre absolventov základnej školy.

Obsah vyučovania sa zameriava okrem všeobecnovzdelávacích premetov hlavne na odborné predmety – podniková ekonomika, účtovníctvo, aplikovaná informatika, hospodárska geografia, administratíva a korešpondencia, hospodárske výpočty a štatistika, úvod do makroekonómie, právna náuka, tovaroznalectvo, ekonomické cvičenia, spoločenská komunikácia a prax. Odbornú prax vykonávajú študenti 3. a 4.ročníka vo výrobných podnikoch a rozpočtových organizáciách v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza a Topoľčany.

V 3. ročníku si študent podľa svojho záujmu a budúceho smerovania zvolí 2 voliteľné predmety a vo 4. ročníku 3 voliteľné predmety, pričom môže pokračovať v predmetoch, ktoré mal v 3. ročníku. Študenti si najčastejšie volia tieto predmety: aplikovaná ekonómia, administratívne cvičenia, daňová sústava, jazyková obchodná príprava, manažment, medzinárodný marketing, personalistika, poisťovníctvo, cvičenia z matematiky, konverzácia v cudzom jazyku a sociológia.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou, ktorá sa skladá z praktickej časti (účtovníctvo a hospodárska korešpondencia), teoretickej časti odborných predmetov (dôraz sa kladie najmä na podnikovú ekonomiku), skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a skúšky z cudzieho jazyka.

Absolvent študijného odboru ovláda:

  • obsah základných ekonomických pojmov a vzťahov a ich uplatnenie v praxi,
  • podstatu a princípy podnikania,
  • vyplňovanie formulárov a tlačív používaných v ekonomickej praxi,
  • účtovanie v systéme jednoduchého a podvojného účtovníctva,
  • dva svetové jazyky (anglický a nemecký),
  • prácu na počítači (WINDOWS 2000, WORD 2000, EXCEL 2000, ACCESS 2000, POWERPOINT 2000, účtovné programy, internet),
  • písanie na písacom stroji a počítači desaťprstovou hmatovou metódou,
  • štylizáciu a úpravu písomností z hospodárskej praxe,
  • základné právne normy a predpisy,
  • zásady spoločenského správania a komunikácie.

Absolvent študijného odboru nájde v praxi uplatnenie ako administratívny pracovník alebo účtovník. Škola mu však poskytne dostatok vedomostí a schopností aj na založenie a prevádzkovanie svojej vlastnej firmy alebo pre štúdium na vysokej škole.Študijný odbor 7661 6 sociálno-výchovný pracovník pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať kvalifikovanú a samostatnú prácu v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti.

Všeobecná zložka vzdelávania poskytuje absolventovi nevyhnutné všeobecné vzdelanie poskytované strednou školou, ktoré dáva predpoklady pre lepšiu adaptabilitu v praxi, pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je usporiadaný vo vzťahu k odborným predmetom vzhľadom na celkový rozvoj osobnosti i profesionálnu pripravenosť žiaka. Spoločensko-vedné predmety umožňujú absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických otázkach, prírodovedné predmety dotvárajú jeho vzťah k reálnemu svetu i k životnému prostrediu.

Odborná zložka vzdelávania poskytuje teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pre kvalifikovanú prácu v sociálnej oblasti. Formuje u žiaka základné pedagogické a psychologické predpoklady pre kvalifikovaný výkon povolania, oboznamuje s fungovaním ľudskej spoločnosti, základnými pojmami a vzťahmi v sociálnej sfére a vo výchove, s ich organizáciou a inštitucionálnou základňou, s právnymi a etickými normami pre túto oblasť.

Praktická zložka prípravy buduje a rozvíja schopnosť samostatne a tvorivo uplatniť teoretické vedomosti ako aj schopnosti, zručnosti, návyky žiaka v konkrétnej sociálno-výchovnej práci, pri rešpektovaní požadovaných pedagogických, psychologických, etických zásad sociálnej a výchovnej práce.

Štúdium voliteľných predmetov umožňuje žiakovi rozšíriť si teoretické vedomosti a zdokonaliť praktické zručnosti podľa jeho osobných záujmov a schopností, ich voľbou sa dotvára profil absolventa.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí a spôsobilostí.


Aktualizované 11.8.2006
Aktivity
Kalendár
Odkazy